Rapportering og ESG

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Loven pålegger større bedrifter å gjennomføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger i verdikjeden i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Loven gjelder likevel også for virksomheter som ikke er flernasjonale.

Aktsomhetsvurderinger er et navn på den prosessen/aktivitetene virksomhetene skal utføre for å kartlegge, forebygge og begrense negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Prosessen går ut på å

sørge for at virksomheten er bevisst det ansvaret den har
gjøre seg kjent med virksomhetens påvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
sette i verk tiltak for å redusere faktisk eller mulig negativ påvirkning
følge med på om tiltakene virker
informere om tiltak og hvordan de virker
sørge for gjenoppretting der skade er skjedd

Informasjon
Alle som ønsker informasjon kan ta skriftlig kontakt med virksomheter som er omfattet av loven og be om informasjon om hvordan virksomhetene håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Virksomhetene må svare på slike informasjonskrav skriftlig, innen rimelig tid og senest innen tre uker.

Redegjørelse for aktsomhetsvurdering i henhold til Åpenhetsloven rapporteres i Jordanes Annual report 2023. Les mer. Her rapporteres også årlig bærekraftstatus i for konsernet.

 

Fridays Norway is a part of Jordanes. Jordanes reports on ESG and Åpnehetsloven as a group. All relevant information will be found at www.jordanes.no